View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Örnsköldsvik

Där IUS möjliggör så mycket mer från trä

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Förnyelsebara resurser
  • Innovationskapacitet
  • Fossila resurser
  • Primära resurser
  • CO2 utsläpp
  • Avfallsgenerering

Översikt

Industriområdet Domsjö ligger i Örnsköldsviks kommun och har en lång historia av industriproduktion med trä som huvudråvara. De flesta processföretag som idag finns i området härstammar från företaget Mo och Domsjö AB och deras ursprungliga arbete med sulfitprocesser, etanolproduktion och organisk kemi. Idag producerar aktörerna bland annat etanol, specialcellulosa och kemikalier. Förutom att producera specialcellulosa som kärnprodukt, produceras även lignosulfonater och biogas. Aktörerna inom Domsjö industriområde har väl utvecklade samarbeten och utbyten  i form av energi, material och kunskap. Som ett samarbete mellan företag, akademi och offentliga verksamheter inleddes Processum 2003. Det bildades för att samla de olika intressenterna och driva deras idéer kring utveckling av bioraffinaderier. Nyckelaktörer som är involverade inkluderar: Domsjö Fabriker AB, SEKAB, Övik Energi, Miva, Akzo Nobel AB, AGA, Domsjö Fiber, MoRe, Processum, Eurocon och Umeå universitet.

Höjdpunkter

Ett utmärkande inslag i Domsjö-nätverket är deras starka profil med kunskaps- och kompetenssynergier. Exempelvis finns Biorefinery Demostration Plant, en forskningsanläggning för utveckling av biokemiska bioraffinaderiprocesser, som drivs gemensamt av personal från Domsjöbruket och personer vid Processum samt SEKAB, medan Eurocon har varit involverad i att utveckla programvara för dess drift. För denna typ av synergi spelar Processum en central roll genom att utveckla och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt som kan öka effektiviteten, minska avfallsproduktionen och ge möjlighet till att introducera nya produkter.

Drivkrafter och möjliggörare

På lokal och organisatorisk nivå anses den gemensamma historien spela en nyckelroll för utvecklingen av detta nätverk. De flesta företagen i området var en gång en del av ett enda företag och de personliga nätverk och gemensamma kultur från den tiden förstärker förtroende mellan aktörerna som främjar de symbiotiska relationerna. Det finns även en stor öppenhet när det gäller utbyte av information och kunskap vilket möjliggjorts av det starka förtroendet mellan aktörerna. Den lilla kommunen ger de anställda i industriparken en möjlighet att träffas och interagera på fritiden vilket sannolikt bidrar till att stärka tilliten. Tillgången till infrastruktur inom Domsjö industriområde exempelvis i form av fjärrvärmenät har varit en möjliggörare, liksom tillgången till forsknings-, pilot- och demo-anläggningar. En annan viktig möjliggörare är Processum som genom att vara en neutral plattform där andra aktörer på lika villkor möts kan stimulera samarbeten och hitta nya gemensamma lösningar. Processum besitter även förutsättningarna för att upptäcka och uppmärksamma möjligheter till samarbete som kan förbises av enskilda aktörer. Mångfald inom nätverket, och tillgänglighet för mindre företag med specialiserad kompetens (tex Eurocon, PulpEye, MoRe), har varit viktigt för utvecklingen av de lokala synergierna. Genom en mångfald av företag och  närvaron av Processum och Övik Energi har beroendet av den tidigare dominerade ankaren Domsjö Fabriker minskat och fler typer av samarbeten är nu möjliga.

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Helena Näsström

Innovations- och processledare på RISE

e-post: helena.nasstrom@processum.se

telefon: helena.nasstrom@processum.se

Besök Helena Näsströms sida.