View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios

Våra medlemmar

Organisationerna här har valt att vara med i Symbiosnätverket och signalerar därmed intresse och förmåga att samverka inom industriell och urban symbios. Här finner ni mycket av den samlade kompetens som finns inom området i Sverige. Välkommen att söka upp partners för projektsamarbeten, konsultationer och utbyten.

Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland är ett politiskt oberoende nätverk där människor från näringslivet, offentligheten och akademin möts för att lösa samhällets miljöutmaningar. Tillsammans odlar Cleantech Östergötland framgångsrika relationer som utvecklas till hållbara affärer. Projektet Cirkulär kraftsamling i Östergötland och Örebro, där Cleantech Östergötland agerar projektpart, syftar till att stärka företag i att implementera olika typer av cirkulära lösningar som innebär att de blir mer hållbara, mer lönsamma och mer resilienta mot omvärldsförändringar. Utmaningarna finnas inom klimatförändringarna, men också de geopolitiska strömmar som innebär olika typer av osäkerheter för företag, inte minst vad gäller leveranser av komponenter och insatsmaterial.

Målgruppen är primärt företag som har en verksamhet som genererar restströmmar, eller där andra företags restströmmar skulle kunna utgöra en insatsvara i den egna verksamheten. Målgruppen är också företag som vill byta ut en idag ohållbar komponent mot en hållbar dito, exempelvis med bas i bioråvara. Arbetssättet kommer bland annat att bestå av olika typer av kunskapshöjande insatser samt nätverksfrämjande aktiviteter. Den förändring som detta ska bidra till är att företagen genomför omställningsarbete i sina verksamheter, med utgångspunkt från den kunskap och de verktyg som projektet genererar.

Läs mer om Cleantech Östergötland
Linköpings Universitet
Linköpings Universitet representeras i Symbiosnätverket av enheten för industriell och urban symbios som har mer än 20 års erfarenhet av tillämpad forskning i området tillsammans med praktisk erfarenhet att stödja utvecklingen av IUS i många svenska och nordiska regioner. Vi stärker aktörers förmåga att skapa mer värde ur underutnyttjade resurser genom att höja kunskapnivån och stärka relationerna. Vi har särskild kunskap om facilitering, hållbarhetseffekter och framgångsfaktorer för industriell och urban symbios. Vi erbjuder praktiska och akademisk utbildning på flera nivåer inom området.
Läs mer om Linköpings Universitet
Peak Innovation Science Park
Vi är Jämtlands enda Science Park och inkubator. Vi driver cirkulär och hållbar utveckling och accelererar den gröna omställningen med hjälp av digitalisering. Vi skapar hållbar tillväxt i Jämtland genom innovation, samverkan och partnerskap!
Läs mer om Peak Innovation Science Park
Region Örebro Län

Genom att främja innovation och utveckling av miljövänliga teknologier kan Region Örebro Län bidra till att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Region Örebro Läns förvaltning regional utveckling leder och samordnar länets gemensamma arbete för hållbar utveckling. Regional utveckling arbetar på olika sätt för att bidra till en grönare framtid genom att främja hållbarhet, miljövänliga metoder och gröna innovationer. Genom att integrera ett tydligt hållbarhetperspektiv i alla aspekter av den regionala utvecklingen kan regionen bidra till en grönare framtid och skapa en mer hållbar och livskraftig miljö för alla invånare. 

Läs mer om Region Örebro Län
Sotenäs kommun

I Sotenäs kommun arbetar vi med industriell och social symbios, vårt bidrag till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle. Vår målsättning är att sammanföra människor för att skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning.

I Sotenäs Symbiosnätverk utbyts material, energi och kunskap mellan flertalet olika aktörer med havet som utgångspunkt. Nätverket är indelat i två områden där den ena utgår från den marina livsmedelsindustrin och den andra från plast i havet och uttjänta fiskeredskap. Inom den sociala symbiosen är det en viktig del att säkerställa att rätt kompetens finns för varje enskild aktör och funktion. De arbetstillfällen som skapas är av olika grader på utbildningsnivå att så alla kan bli en del av utvecklingen.

Läs mer om Sotenäs kommun
Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik är en icke vinstdrivande forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Våra experter arbetar nära forskningen, akademin och industrin för att från forskningen skapa konkreta och hållbara lösningar på morgondagens utmaningar. Chalmers Industriteknik har akademisk spets-kompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI, cirkulär ekonomi samt innovationsledning.

Chalmers Industriteknik instiftades av Chalmers 1984 med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och näringslivssamverkan. Idag består koncernen Chalmers Industriteknik av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och ett dotterbolag; CIT Renergy AB. Koncernen Chalmers Industriteknik har omkring 110 medarbetare, varav cirka hälften disputerade, och omsätter cirka 140 miljoner kronor årligen.

Våra uppdrag kräver oftast en tvärvetenskaplig ansats samt en hög grad av medverkan med flera parter från akademi, näringsliv och/eller myndighet. Stiftelsen Chalmers Industriteknik har under åren samarbetat med hundratals företag inom olika branscher, ett stort antal myndigheter och medverkat i flertalet nationella och EU-finansierade samverkansmiljöer.

Läs mer om Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Sweco Sverige AB

Sweco använder sin kompetens inom energiteknik, industriteknik, avfall, hållbarhet, finansiering och förändringsledning för att skapa och förverkliga nya och gamla symbios-idéer. Fokus är på att forma genomförbara idéer och att få dem att bli verklighet, genom allt från att samla företag och verksamheter till stora, nyskapande satsningar till att hitta bästa återanvändningen för ett enskilt restflöde. Industriell och urban symbios i praktiken.

Läs mer om Sweco Sverige AB
Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland är en medlemsägd företagarförening för det gotländska näringslivet. Vi vill att det ska vara enkelt, attraktivt och roligt att driva företag på Gotland! Vår vision är att ha ett näringsliv på Gotland som alltid ligger i framkant. Vi kan nå dit om vi samlar alla de krafter som vill se en hållbar tillväxt på ön!

Läs mer om Tillväxt Gotland
Umeå Eco Industrial Park

Umeå Eco Industrial Park, fd Dåva industriområde, är Umeås största industrisatsning. Umeå kommun detaljplanerar ny verksamhetsmark för nya etableringar. Idag finns ett 10-tal företag på området med inriktning mot materialåtervinning, energi och avfall. De verksamheter som bedrivs är till stor del baserad på insatsvaran avfall och energiutvinning dvs förbränning av avfall, sortering av avfall och deponi av avfall samt ut- och införsel av avfall. Umeå Eco Industrial Park ska utvecklas till ett klimatneutralt industriområde som bygger på hållbara cirkulära principer som vägleder arbetet med nya etableringar, byggnationer, infrastruktur, mobilitet och biologisk mångfald.

Umeå Eco Industrial Park ska bli ett världsledande centrum för grön innovation och produktion inom miljöteknik, återvinning och energi. Här ska industriell symbios mellan företag, akademi och offentlig sektor utvecklas. Området ska bli en attraktiv plats där företagens utveckling går hand i hand med innovation, forskning och utbildning. Tillsammans skapar aktörerna nya hållbara relationer och affärer.       

Läs mer om Umeå Eco Industrial Park
Jag har personligen haft stor behållning av att följa nätverket sedan 2015. Oavsett om man arbetar med cirkulär ekonomi eller industriell resurssamverkan i privat eller offentlig verksamhet så behöver man ständigt nya impulser och kontakter. Nätverket söker upp spännande miljöer och samlar individer som representerar bra exempel. Som lokal symbiosutvecklare behöver man emellanåt ladda batterierna.
Ian Hamilton, Projektledare Cleantech Östergötland

Vill du också bli en del av Symbiosnätverket?

Fyll i formuläret nedan.

Organisationsuppgifter
Vill du att din organisation ska synas på vår sida?
Kontaktperson