View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Karlstad

Biobaserad cirkulär ekonomi runt ett pappersbruk som ett fysiskt ankare

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Biobaserade resurser
  • Sekundära resurser
  • Innovationskapacitet
  • Kostnader för värme & avfallshantering
  • CO2 utsläpp
  • Material till deponi

Översikt

Skogsindustrin är omfattande i Värmland, ca en fjärdedel av alla invånare i regionen arbetar inom eller med en koppling till skogsindustrin. Karlstad är den största staden i regionen och i området har industriella nätverk byggts upp över åren. 1999 startades affärsklustret Paper Province med syftet att förse skogsindustrin i regionen med kompetens. Klustret har under åren ändrat fokus och fokuserar nu på att bidra till en konkurrenskraftig region med en biobaserad ekonomi. Nära hundra företag ingår i klustret och några av dem större företagen är pappers- och massabruk, sågverk, återvinnings- och avfallshanteringsföretag samt värmekraftverk. En lärdom från Paper Province är att om ett kluster ska främja innovation och utveckling krävs en variation av olika typer av aktörer, och inte en allt för homogen grupp. När alla aktörer är för likartade är det svårt för nytänkande idéer att komma fram, vilket förespråkar en blandad grupp av aktörer för att finna de okonventionella idéerna där större vinster går att finna.

Stora Enso Skoghall AB, som ligger i Karlstad, är en av de mest centrala företagen i Paper Province. Företaget har många olika flöden kopplade till sin verksamhet som binder samman ett flertal andra aktörer. Det finns även en del organisationer som inte är med i klustret Paper Province men som har industriella eller urbana synergier till de företag som är verksamma inom klustret. Exempelvis kommuner, länsstyrelsen, region Värmland, avloppsreningsverk, återvinningsföretag, kemiindustrier, universitet och forskningsinstitutioner.

Höjdpunkter

Överskottsvärme från Stora Enso Skoghall utnyttjas som fjärrvärme i Karlstad Energis fjärrvärmenät. 2014 byggde Karlstad Energi ut med en ny biopanna för att kunna täcka ett framtida förhöjt behov, därmed behövde fjärrvärmenätet inte lika mycket överskottsvärme från Stora Enso Skoghall och stora delar av överskottsvärmen började kylas bort. Med ett nytt avtal, annonserat i December 2020, fastställdes att leverans av biobaserad överskottsvärme ökas och behovet för att använda dyrare bränslen med hög miljöpåverkan minskas. Avfallsströmmar från Stora Enso Skoghall tas hand om av både Ragn-sells och Econova, exempelvis komposteras slam från pappersbruket  av Econova och blir till insatsvaror i jordprodukter. Paper Province, tillsammans med Karlstad Universitet, stödjer innovationsprocesser för öka värdet från bi- och restprodukter och främjar bio-baserade produkter. 

Drivkrafter och möjliggörare

Ragn-sells har en överenskommelse med Stora Enso att Stora Enso får en del av intäkterna vid försäljning av deras återvunna restprodukter, vilket ger dem båda en ekonomisk fördel att ta hand om restprodukterna effektivt. Att klustret Paper Province finns är en möjliggörare i sig, det ser till att det finns en plattform för företagen att träffas på. Paper Province agerar även som koordinator och kan samordna och hjälpa till med finansiering vid utvecklingsprojekt. Geografisk närhet mellan många av företagen i regionen underlättar både kommunikationen och utbytet av biprodukter.

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.