View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Helsingborg

Där samarbete mellan industri, stad och jordbruk gynnar alla.

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Stärka varumärken
  • Innovationskraft & nya produkter
  • Värme & avfallshanteringskostnader
  • Primära resurser
  • CO2 utsläpp
  • Material till deponi

Översikt

Den industriella symbiosen påbörjades i mitten av 70-talet i Helsingborg, när bland annat en kemiindustri började förse staden med fjärrvärme. En drivande faktor till att samarbetet uppstod kan ha varit oljekrisen som skapade en vilja att minska det primära bränslet som försåg staden med fjärrvärme, och därmed minska uppvärmningskostnaderna för staden. En annan drivande faktor var att industrierna såg en möjlighet att få en inkomst från sina outnyttjade flöden och överskottsvärme. Om man blickar tillbaka över de decennier som gått sedan värmeutbytets start kan man se att detta utbyte har visat sig vara väldigt fördelaktigt för kemiindustrin Kemira Kemi AB. Runt om i Europa har många kemi och svavelsyrabruk behövt stänga och flytta bort från Europa på grund av tuff konkurrens vilket lett till att det inte finns många industrier som Kemira Kemi AB kvar i Europa. Värmesamarbetet med försäljning av överskottsvärme har gett Kemira Kemi AB en extra inkomst som visat sig ge en behövlig konkurrensfördel och gjort att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet. IPOS (Industry Park of Sweden) bildades 2007 med Kemira Kemi AB i centrum, i detta kluster av företag sker ett brett utbyte av energi- och materialflöden och delning av gemensam infrastruktur. IPOS har ett nära samarbete med Öresundkraft och dessa två aktörer spelar en viktig roll i det industriella och urbana symbiosnätverk som pågår i Helsingborg. Ett nyare initiativ är Verapark som är ett affärscentrum och drivhus för miljörelaterad utveckling och innovation. Veraparks mål är att bli ett ledande centrum för cirkulär ekonomi i Europa.

Höjdpunkter

IPOS erbjuder en tjänst som kan liknas med ett kontorshotell för processindustri, dvs att de erbjuder all typ av infrastruktur, exempelvis el, värme och tryckluft. Detta med målsättningen att de industrier som etablerar sig inom IPOS enbart ska behöva fokusera på sin egna kärnverksamhet och att IPOS kan förse dem med den infrastruktur de behöver och även omhänderta eventuella restflöden. Överskottsvärme från industrierna inom IPOS blir till fjärrvärme för Helsingborgs stad. Detta är en gynnsam och effektiv affär både för energibolagen som får tillgång till värme utan att behöva producera den själv. Det är även lukrativt för företagen som förser energibolagen med värme eftersom de kan få en intäkt på ett outnyttjat flöde, speciellt om infrastrukturen för synergin redan finns på plats och inga investeringar behövs. Öresundskraft återvinner spillvärme från avloppsvatten och använder deponigas och kommunalt avfall som bränsle och levererar uppvärmning och kylning till industrier och sjukhuset. Organiskt material och livsmedelsvinn, från exempelvis hamnverksamheten som hanterar stora mängder livsmedel, rötes till biogas och biogödslet från biogasprocessen blir till näring på jordbruksmarker. Innovativa samarbeten i Vera Park möjliggör nya produkter från avfall, skapar nya affärer, och minskar de totala avfallshanteringskostnaderna. 

Drivkrafter och möjliggörare

Enligt IPOS själva har god kommunikation varit en av den största möjliggöraren för utvecklingen av det symbiosnätverk som finns idag. Detta både genom formella såsom informella mötesplatser för dem i Helsingborgsområdet. Genom detta har tillit och personliga relationer kunnat byggas upp och därmed har information och idéer på förbättringar och samarbeten kunnat utbytas. Det som Helsingborgs organisationerna visat sig vara specifikt duktiga på är att skapa avtal som har varit gynnsamma för alla inblandade parter. Riktiga ”win-win” situationer som har bidragit till långvarig och sammansvetsad gemenskap i området. 

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Håkan Sturesson

Näringslivsutvecklare på Helsingborgs stad

e-post: Hakan.Sturesson@helsingborg.se