View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Malmö

En stad med en dedikerad symbiosfunktion för att systemiskt främja IUS.

Fördelar

  • Energi- och resurseffektivitet
  • Kommunal drivkraft
  • Innovationskraft & nya produkter
  • Fossila resurser
  • Primära resurser
  • CO2 utsläpp
  • Avfallsgenerering

Översikt

Sedan 90-talet har det pågått symbiotiska samarbeten mellan olika industriella verksamheter i Malmöområdet. Det började främst mellan energi- och avfallshanteringsföretag samt en kemiindustri som levererade ånga till närliggande grannar och till stadens fjärrvärmenät. Sedan 2012 har det pågått ett mer fokuserat arbete med att facilitera och utveckla fler symbios samarbeten och nätverk i Malmöområdet. I industriområdet Norra hamnen erbjuds nya företag möjligheten till samarbeten genom att skapa förutsättningar för gemensamma lösningar inom transport, säkerhet, energitillförsel och avfallshantering. Genom att aktivt facilitera denna utveckling mot utökad industriell- och urban symbios försöker Malmö stad välja ut företag som passar tillsammans med befintliga material- och energiflöden som finns i området. Malmö stad försöker på detta sätt styra i riktning mot mer cirkulära flöden och bättre resurseffektivitet. Viktiga aktörer i Malmö är, utöver staden, de kommunala bolagen SYSAV och VA Syd, Copenhagen Malmö Port, E.ON och Orion Engineered Carbons.

Höjdpunkter

Malmö stad har byggt upp en egen symbiosfunktion inom kommunen som träder in vid förfrågningar om nya etableringar där man undersöker möjligheter till synergier och samarbeten med befintliga aktörer. Ett annat kännetecken för industriell och urban symbios i Malmö är den starka relationen mellan Malmö stad och E.ON. De båda samordnar sig kontinuerligt och delar visionen om Malmö som en slags testbädd för hållbara tekniska lösningar i samverkan. Ett resultat av detta är det utökade värmesamarbetet som fokuserar på låggradig värme, Ectogrid, där systemets funktion främst är att omfördela värme från fastigheter med överskott till sådana med underskott. Utöver det är Sysav en viktig samarbetspart som hanterar både hushålls- och industriavfall samt energiåtervinner det material som inte går att återvinna till el och värme. Matavfall från kommunen och VA Syds avloppsslam blir till biogas som driver stadens bussar och biogödsel från biogasproduktionen används inom jordbruket. Orion Engineered Carbons förser sina grannar med ånga och skickar överskottsvärme från sin produktion till fjärrvärmenätet som drivs av E.ON.  

Drivkrafter och möjliggörare

En av möjliggörarna för det symbiosnätverk som idag finns i Malmö bygger till stor del på att långsiktiga relationer har byggts upp. Under ett antal år har det genomförts frukostmöten och studiebesök mellan industriella och offentliga aktörer i Malmö som en del av externt finansierade projekt. Därigenom har tilliten till varandra byggts upp. Relationen mellan nyckelaktörerna E.ON, Sysav, VA Syd och Malmö stad har stärkts med en gemensam vision för stadens utveckling. Kontinuiteten har varit viktig och stärkts av extern finansiering som har pressat aktörerna att fortsätta träffas och leverera konkret handling. Tillgången till ett nytt industri- och logistikområde i Norra hamnen med en strategiskt viktig placering och ambitionen att utveckla en resurseffektiv industripark fungerar också som en drivkraft och möjliggörare för vidare utveckling.

Kontakt

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.
Malin Norling

Projektledare på Malmö Stad

e-post: Malin.Norling@malmo.se

telefon: 040-34 20 54