View page in English
Svenska nätverket för industriell och urban symbios
⬅ Tillbaka till lokala exempel

Industriell och urban symbios i Höganäs

Där IUS snart integrerar järnpulver även med tomat- och fiskodling.

Fördelar

  • Utnyttjande av lokala resurser
  • Överskottsvärme till industri och fjärrvärme
  • Konkurrensfördelar
  • Energikostnader
  • Avfallskostnader
  • CO2 utsläpp

Översikt

Höganäs är en kommun på den skånska västkusten och hem till Höganäs AB, den äldsta processindustrin i området. Idag producerar företaget metallpulver som genererar flera biprodukter och sidoströmmar vilket ger potential åt både energi- och materialsamarbeten. Genom åren har företaget skapat flertalet resurs- och biproduktutbyten, bland annat med Höganäs kommun. Den senaste utvecklingen av symbiotiska möjligheter är ett samarbete med livsmedelsindustri genom företaget Wa3rm som agerar som förmedlare inom olika energi- och resursutbyten. Det kan vara värdefullt att ha med en drivande förmedlare som kan initiera nya samarbeten mellan andra aktörer när kunskapen, resurserna eller kontakterna inte finns tillgängliga. En annan viktig aktör för nätverket är Höganäs kommun, som har en god förståelse för samarbetena mellan lokala och regionala aktörer. Kommunen har även två viktiga företag involverade i det existerande nätverket, Höganäs Energi och det kommunägda avloppsreningsverket.

Höjdpunkter

Höganäs AB förser tätorten Höganäs, genom Höganäs Energi, med ca 90 % av fjärrvärmebehovet från produktionens överskottsvärme. Därmed minskar förbränningen av naturgas för värmeproduktion hos Höganäs Energi. En del av överskottsvärmen från Höganäs AB går även till avloppsreningsverket där den används i processen för produktion av biogas från avloppsslam. Biogasen används sedan av Höganäs AB i produktionen och ersätter tidigare förbrukad naturgas.

Drivkrafter och möjliggörare

Den geografiska närheten mellan Höganäs AB, Höganäs avloppsreningsverk och Höganäs Energi har varit en möjliggörare för nätverkets uppkomst, inte minst eftersom det minskar investeringskostnader. Höganäs AB har många kontakter inom andra industrier och organisationer vilket har visat sig vara viktigt för det existerande nätverket. Eldsjälar inom industrin har även varit en viktig drivkraft för nätverkets utveckling. En annan möjliggörare är långvariga kontrakt, exempelvis har Höganäs AB och Höganäs Energi ett 20 års kontrakt på överskottsenergin till fjärrvärmenätet. Aktörerna i området lyfter även att ömsesidiga samarbeten, delade investeringar och att alla inblandade ska känna sig nöjda är viktigt och bidrar till en långsiktig utveckling av nätverket. För framtida utvecklingen av den industriella symbiosen kan Wa3rm spela stor roll, både som förmedlare och genom att initiera nya samarbeten.

Kontakt

Thomas Parker

Styrelseledamot på WA3RM AB

e-post: thomas@wa3rm.se

Fredrik Indebetou

vice VD på WA3RM AB

e-post: fredrik@war3m.se

Murat Mirata

Universitetslektor på Linköpings universitet

e-post: murat.mirata@liu.se

telefon: 013-28 56 92

Besök Murat Miratas sida.